Zgłoszenie kandydata do
Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Franciszka Blachnickiego
w Tarnowskich Górach na rok szkolny 2023/2024

(art. 133 ust. 1 oraz art. 151 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)

Dane kandydata


Dane matki / opiekunki prawnej


Dane ojca / opiekuna prawnego


Załącznik do zgłoszenia:


Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata zgodnie z art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)

Oświadczamy, że zamieszkujemy wraz z dzieckiem pod adresem:

Dodatkowe informacje:


Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze zgłoszeniem dziecka do szkoły:


W związku z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Tarnowskich Górach z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego1, 42-600 Tarnowskie Góry
 2. dane osobowe przetwarzamy w celu przyjęcia do placówki dziecka zamieszkałego w obwodzie na podstawie ciążącego na administratorze obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w związku z art. 151 ustawy Prawo oświatowe;
 3. po przyjęciu dziecka będziemy przetwarzać dane w celach związanych z prowadzeniem dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej na podstawie ciążących na administratorze obowiązków prawnych oraz zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO) wynikających z ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty, aktów wykonawczych i statutu placówki;
 4. wskazane wyżej przepisy obligują Państwa do podania danych; w przypadku odmowy nie przyjmiemy zgłoszenia;
 5. odbiorcami danych na poszczególnych etapach edukacji będą: minister właściwy ds. oświaty, organ prowadzący, organ nadzoru pedagogicznego, okręgowa komisja egzaminacyjna, podmioty sprawujące opiekę zdrowotną nad uczniami oraz podmioty wspierające placówkę w obsłudze administracyjnej, informatycznej i prawnej; nie będziemy przekazywać danych do odbiorców w państwach trzecich;
 6. zgłoszenie będziemy przechowywać przez okres edukacji dziecka, zaś dane zawarte w dokumentacji nauczania po zakończeniu edukacji maksymalnie przez 50 lat w zależności od rodzaju dokumentacji;
 7. przysługują Państwu prawa: żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, które w stosownych przypadkach przepisy mogą ograniczyć, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub inne przepisy RODO;
 8. w stosownych przypadkach przysługuje Państwu również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, jeśli znajdują się Państwo w szczególnej sytuacji, którą ocenia administrator danych;
 9. nie będziemy podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji ani profilować na podstawie danych;
 10. w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji powyższych praw mogą Państwo kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych przez e-mail: biuro@protecton.pl

Pouczenie:
Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 26 §1 Kodeksu Cywilnego)

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.*
*Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe).

Kod autoryzacyjny:

Przed wysłaniem formularza popraw poniższe błędy:
 • {{ error }}
Zgłoszenie zostało wysłane poprawnie