Deklaracja wyboru drugiego języka obcego
w Szkole Podstawowej nr 3 im. ks. Franciszka Blachnickiego
w Tarnowskich Górach na rok szkolny 2023/2024


Jako drugi język obcy wybieram:


Informacja:


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

  1. administratorem danych Pani/Pana dziecka jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Tarnowskich Górach z siedzibą przy ul. Wyspiańskiego1, 42-600 Tarnowskie Góry
  2. z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się przez e-mail: biuro@protecton.pl
  3. celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie naboru do szkoły, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 151 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 poz. 996 z późn. zm.)
  4. podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych jest odrzucenie zgłoszenia
  5. podane dane będą przechowywane przez okres edukacji kandydata w placówce z zachowaniem przepisów art. 160 ustawy Prawo oświatowe
  6. przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych oraz do ich sprostowania
  7. może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza Pani/Pana prawa lub RODO.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.) miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 26 §1 Kodeksu Cywilnego)

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.*
*Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe).

Kod autoryzacyjny:

Przed wysłaniem formularza popraw poniższe błędy:
  • {{ error }}
Zgłoszenie zostało wysłane poprawnie